به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر بسکی در این بازدید، تمامی واحدها و بخش‌های بیمارستان دکتر بسکی توسط ارزیابان ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و طبق سنجه‌های ابلاغی وزارت متبوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

گفتنی است بیمارستان دکتر بسکی در اعتباربخشی پیشین خود موفق به اخذ درجه یک اعتباربخشی کشوری گردید.