جهتت فرهنگ سازی شستشوی دست و پیشگیری از انتقال بیماری آنفولانزا با همکاری سوپروایزر کنترل عفونت و پرسنل بیمارستان ، ششستشوی دست با نواختن زنگ و اعلام کد 15 اجرا گردید.