کلینیک چکاپ بیمارستان دکتر بسکی با حضور سرکار خانم دکتر اله نظر، روزهای دوشنبه هر هفته با تخفیف 15 الی 20 درصد در کلیه امور تشخیصی و درمانی آماده ارایه خدمات میباشند

کلینیک چکاپ بیمارستان دکتر بسکی