آندوسکوپی – کلونوسکوپی

برنامه کاری پزشکان :

برنامه کاری پرستاران

بخش آندوسکوپی مجهز به :

۱- دستگاه آندوسکوپی
۲- دستگاه کولونوسکوپی
۳- دستگاه کوتر جهت پولیکتومی
۴- پالس اکسی متری
۵- لیزر هموروئید
۶- فیبر و اسکن کبد
۷- UBT
۸- کولون هیدروتراپی
۹- اسپیرومتری

پروسیجرهایی که در این بخش انجام میشود :

۱- آندوسکوپی فوقانی همراه با بیوپسی
۲- کولونوسکوپی توتال همراه با بیوپسی
۳- پولیپکتومی
۴- بانداژ واریس های مری
۵- پگ(PEG)گذاری
۶- اینجکشن در موارد خونریزی های معده،مری، روده
۷- خارج کردن اجسام خارجی
۸- گشاد کردن مسیرهای تنگ مری(ساواری دیلاتاسیون)Savary Dilatation