زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
صحنه پیوسته به جاست
هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

همکاران گرانقدر،
همراهان صدیق🌹
بازدید ارزیابان اعتبار بخشی بعد از طی روزهای بیشمار فعالیت شما، روز قبل به پایان رسید.
خدا را شاکرم که چنین یاران متعهد و صمیمی در کنار خود دارم. روزهای خوش و ناخوشی را در کنار یکدیگر سپری کردیم و قطعاً ماحصل آن تنها کارنامه ارزشیابی ما نخواهد بود.
تجربه کار تیمی و دستاوردهای آن بيشمار است. حس با هم بودن و استمرار تقویت این حس در مجموعه ما میتواند از ارزشهای اصلی ما محسوب گردد. باشد که قدر یکدیگر را بدانیم و در جهت ارتقاء کیفیت کار و زندگی خود کوشا باشیم.
بهناز بسکی- بهمن 98