مهری مزینانی

مهري مزينانی

مدير امور اداری- عمومی

فريبا حبيبی

كارشناس اداری

مسئول امور اداری ( منابع انسانی) : برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت و کنترل عملیات نیروی انسانی را جهت تامین اهداف دانشگاه و بیمارستان عهده دار می باشد. این واحد ، از میان وظایف مختلف مدیریتی، مسئولیت کلیه فعالیت‌ها و خط مشی‌های مربوط به کارکنان سازمان را بر عهده دارد . به طور دقیق‌تر ، جذب همکاران جدید، آموزش همکاران، ارزیابی عملکرد کارکنان و پاداش دادن به آنها و به طور خلاصه ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان از وظایف این واحد قرار دارد. کمک به سازمان، در افق زمانی بلند مدت، با کمترین هزینه، حداکثر کارایی را از کارکنان برای حرکت در راستای اهداف استراتژیک سازمان، کسب نماید.
موارد زیر، بخشی از وظایف کلیدی واحد مدیریت منابع انسانی است:
-مدیریت فرایند جذب نیروی انسانی
-تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی براساس برنا مه استراتژیک بیمارستان
-تعیین خط مشی واحد و نظارت بر حسن اجرای آن
-شناخت و مدیریت فرهنگ سازمانی
-همسوسازی کارکنان جدید با سازمان فرهنگ سازمانی
-تجزیه و تحلیل شغل
-طراحی نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنان
-آموزش کارکنان و تلاش برای ارتقای دانش و مهارت آنان
-حفظ و تقویت انگیزه کارکنان
-ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران
-تدوین شاخص های عملکردی و عملیاتی مرتبط با منابع انسانی

-برنامه ریزی برای ارزیابی عملکرد کارکنان و حصول اطمینان از استقرار نظام ارزیابی عملکرد
-تفسیر آیین نامه ها و قوانین اداری و ستادی سازمان وابلاغ آن جهت اطلاع همکاران
موارد زیر، بخشی از وظایف محوله واحد مدیریت منابع انسانی است:
-انجام کلیه درخواست ها و مکاتبات پرسنلی
-اعلام شروع به کار وتسویه حساب وپایان کارپرسنل
-امورمرخصی ها و حضور غیاب پرسنل
-اموربایگانی
-آمارپرسنلی
-اموررفاهی
-همکاری با واحد امورمالی جهت تنظیم لیستهای پرسنل جهت پرداختی ها
-ارائه گزارشات آماری لازم به مقامات ما فوق
-نیاز سنجی نیروها و درخواست نیرو
-امورمربوط به اعتباربخشی و ارزشیابی بیمارستان
– سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

شرح وظایف:
۱- نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی .
۲- سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار ، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
۳- تعیین خط مشی واحد و نظارت بر حسن اجرای آن .
۴- صدور دستورالعملهاو ضوابط اداری براساس قوانین ومقررات اداری .
۵- شرکت در کمیسیونها ، سمینارها ، کمیته ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .
۶- انجام مطالعات لازم در موار دی از قبیل تشکیلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم
۷- تهیه مجموعه وظایف پستهای سازمانی کارکنان بیمارستان
۸- انجام فعالیتهای لازم در زمینه طرح طبقه بندی مشاغل
۹- تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در تنظیم آئین نامه ، بخشنامه وامر اعتباربخشی و …. .
۱۰- برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف واحدهای تحت سرپرستی
۱۱- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظربیمارستان
۱۲- پیش بینی احتیاجات پرسنلی بیمارستان و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
۱۳- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
۱۴- تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
۱۵- نظارت بر امور در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان
۱۶- اجرای امور ارزشیابی سالیانه کارکنان جهت صدور حکم حقوقی وتمدید قراردادها
۱۷- نظارت وهمکاری در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقیقاتی کارکنان در زمینه شغلی و باهماهنگی باسوپروایزآموزشی
۱۹–نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان
۲۰-انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق