انتخابات شوراي اسلامي كار بيمارستان دكتر بسكي، مورخ ٩٨/٦/٢ با حضور نمايندگان اداره كار برگزار گرديد و جناب آقاي توي مراد اق اركاكلي با بيشترين راي بعنوان نماينده شوراي اسلامي كار و دانشگاه علوم پزشكي انتخاب شدند

انتخابات شورای اسلامی کار

انتخابات شورای اسلامی کار