در راستای افزایش رضایتمندی همراهان و با توجه به مدیریت ورود کودکان به داخل واحدهای درمانی ، فضایی جهت بازی جهت کودکان دلبندتان درمحوطه بیمارستان تدارک گردیده است.

فضای بازی