بازديد ايمني و دارويي از بخش‌ها در روز جهاني ايمني بيمار توسط تيم ايمني بيمارستان دكتر بسكي مورخ 26/6/98 برگزار گرديد.