کارشناسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان بهمراه ارزیابان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از واحد بیماران بین‌الملل بیمارستان دکتر بسکی بازدید و فرایندهای این واحد را بررسی کردند.
به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر بسکی، کارشناسان معاونت درمان دانشگاه و ارزیابان وزارت بهداشت و درمان روز شنبه مورخ 14 آبان ماه 1401 از واحد پذیرش بیماران بین‌الملل بازدید و فرایندهای این واحد را ارزیابی کردند.