بخش داخلی

بخش داخلی بیمارستان دکتر بسکی در طبقه‌ی دوم ساختمان شماره ۲ واقع شده است که دارای ۱۰ تخت که ۳ تخت آن مجهز به مانیتور متصل به سیستم مرکزی می باشد.