به گزارش روابط عمومي بيمارستان بسكي همزمان با روز علوم آزمايشگاهي مدير بيمارستان با حضور در واحد آزمايشگاه ضمن ديدار با مسئول و كاركنان اين واحد از زحمات عزيزان به خصوص در ايام نوروز قدرداني كرده و روز علوم آزمايشگاهي را به كاركنان اين واحد تبريك گفت. و با اهدا جوايز از ايشان تقدير به عمل آمد.