تغذیه و رژیم های غذایی از ضروری ترین اجزای درمان در کلیه رشته های پزشکی است. درمان اساسی یا حداقل کمکی در بسیاری از بیماری های مهم و شایع، اصلاح روش تغذیه و رژیم درمانی است. برگزاری این دوره آموزشی با هدف افزایش دانش و توانمندی های پزشکان از یافته های نوین علم تغذیه و روش های درمانی مبتنی بر رژیم غذایی آنان را در هدایت صحیح مراجعین و ارتقای سطح بهداشت و سلامت جامعه یاری خواهد نمود.

این کارگاه با سخنرانی سرکار خانم فاطمه گردانی(کارشناس تغذیه و رژیم درمانی) مورخ 14/9/98 در سالن کنفرانس بیمارستان دکتر بسکی برگزار گردید .