به گزارش روابط عمومی بيمارستان دكتر بسكی، با توجه به اهميت ارتقاء مهارت های ارتباطی و رفتاري با بيمار و همراهان و با توجه به اینکه مهارت کنترل خشم و استرس از مهارت های مهم زندگی است افراد در جامعه با بعضی از رفتارهای اشتباه رو به رو هستند که با شرکت در این دوره ها از این رفتارها آگاهی می یابند و پس از آنکه از رفتارها و باورهای اشتباه رایج اطلاع یافتند نحوه کنترل آن ها را نیز یاد می گیرند. در اين راستا واحد آموزش بيمارستان دكتر بسكي كنفرانس كنترل خشم را توسط سركار خانم دكتر مژگان ميرزا (دكتری روانشناسی) روز چهارشنبه 21 آبان ماه در محل سالن كنفرانس بيمارستان دكتر بسكی با حضور پرسنل برگزار نمودند.

كلاس آموزشی كنترل خشم

كلاس آموزشی كنترل خشم