به گزارش روابط عمومي بيمارستان بسكي ، به مناسبت روز جهاني ماما مراسم گراميداشت روز يكشنبه برابر با 16 ارديبهشت با حضور مديران اجرايي در سالن كنفرانس بيمارستان برگزار گرديد.
در اين مراسم مديران بيمارستان در خصوص نقش موثر جامعه مامايي در سلامت زنان، كودكان و خانواده‌ها صحبت كردند و به اهميت كار مامايي در نظام سلامت تاكيد كردند. همچنين ماماهاي نمونه سال 1403:
سركار خانم ها نسيم شيرمحمدلي (ماما نمونه استاني) و سولماز فهيمي و زهرا سرايي( ماما نمونه داخلي) انتخاب و معرفي شدند.