بهبود کیفیت

بیمارستان دکتر بسکی به عنوان ارائه کننده خدمات درمانی و تشخیصی در راستای تحول عظیم در مدیریت خدمات سلامت کشور به عنوان یکی از معتبرترین واحدهای مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت منطقه ی روزافزون در بخش سلامت هماهنگ با سایر اولویت های وزارت متبوع همچون اعتباربخشی، حاکمیت بالینی، ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار همگام با استانداردهای آموزشی و توجه به زیرساخت های خاص بویژه در زمینه ی رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقاء کیفیت خدمات راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب را اتخاذ نموده است.

در حال حاضر بیمارستان دارای درجه یک اعتبار بخشی می باشد.

 

گلناز محمدی