بهبود کیفیت

بیمارستان دکتر بسکی به عنوان ارائه کننده خدمات درمانی و تشخیصی در راستای تحول عظیم در مدیریت خدمات سلامت کشور به عنوان یکی از معتبرترین واحدهای مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت منطقه ی روزافزون در بخش سلامت هماهنگ با سایر اولویت های وزارت متبوع همچون اعتباربخشی، حاکمیت بالینی، ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار همگام با استانداردهای آموزشی و توجه به زیرساخت های خاص بویژه در زمینه ی رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقاء کیفیت خدمات راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب را اتخاذ نموده است.

نتایج حاصل از اعتباربخشی سال 1391 پس از سه دوره پایش مجدد در سال 1395 به درجه یک مثبت ارتقاء یافت.

 

گلناز محمدی