بیانیه های بیمارستان

سیاست های کلان بیمارستان دکتر بسکی

1.تعالی کیفیت خدمات و حفظ ایمنی:اولويت بخشي به ارتقاء كيفيت و ايمني خدمات ارائه شده به بيماران، همراهان، پزشكان و كاركنان

2.احترام به حقوق گیرندگان خدمت:افزايش رضايتمندي مشتريان با نگاه بيمار محوري

3.تلاش در جهت سلامت مادران باردار وافزایش زایمان طبیعی:ارتقای شاخص های سلامت مادران و نوزادان،ترویج زایمان طبیعی و فرزند آوری

4.بهبود فرایندهای اموزشی:مدیریت سرمایه های انسانی از طریق آموزش،توانمند سازی و افزایش انگیزه

5.بهبود فضاهای فیزیکی: انتقال بخش ها به طرح توسعه و ساختمان جدید

6.تلاش در جهت حفظ محیط زیست و دفع مناسب پسماندهای بیمارستانی

7.کاهش هزینه ها:مدیریت هزینه با حفظ کیفیت و ایمنی بیماران

8.تلاش درراستای ارتقا سلامت

 

واحد بهبود کیفیت بیمارستان بسکی

رسالت بیمارستان

بیمارستان دکتر بسکی به عنوان عضو موثر بخش خصوصی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان،با بهره مندی از پزشکان متخصص و کارکنان مجرب و تجهیزات مدرن، تحقق و دستیابی به اهداف زیر را وظیفه خود میداند:

  • بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات در راستای افزایش ایمنی بیماران
  • آموزش مداوم مهارت آموزی پرسنل و بیماران
  • بیمار محوری و جلب رضایتمندی مراجعین و کارکنان
  • حرکت در جهت پیاده سازی اصول مدیریت سبز

دورنما

ما بر آنیم که با تمرکز بر کیفیت و ایمنی بیمار:

  1. به عنوان برترین بیمارستان خصوصی استان گلستان شناخته شویم.
  2. پیشتاز استفاده از فناوری های نوین خدمات درمانی و آموزشی باشیم.
  3. به عنوان الگوی سایر مراکز به عنوان بیمارستان سبز فعالیت نماییم.

مدیریت بیمارستان و زایشگاه دکتر بسکی