بیانیه های بیمارستان

سیاست های کلان بیمارستان دکتر بسکی در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و دانشگاه متبوع در سال 1395

1.کاهش مخاطرات و آلاینده های ناشی از فعالیت های بیمارستان، بهینه سازی مصرف انرژی از طریق استانداردهای زیست محیطی و اصول مدیریت سبز

2.ترویج خدمات طب سنتی و فرآورده های مرتبط با آن و تعامل منطقی میان طب سنتی و طب نوین

3.توجه به برنامه ی جامع خود مراقبتی، حمایت برای سالمندان با هدف ارتقاء سلامت و توانمند سازی آنها

4.استفاده مناسب از تجهیزات، تکنولوژی و فناوری روز به منظور ارتقاء و توسعه ی خدمات درمان و تشخیص سلامت محور

5.ترویج فرهنگ کار با کیفیت و ایمن از طریق افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان با اولویت بخشی به آموزش خود مراقبتی

6.استفاده از پتانسیل خیرین سلامت در جهت توسعه خدمات،امکانات و تجهیزات بیمارستان در چارچوب قوانین دانشگاه متبوع و مجموع خیرین سلامت

7.بهبود مداوم سیستم های مدیریتی،فرآیندها و خدمات در جهت افزایش سطح رضایت مشتریان و طرف های ذینفع

8.بهبود در مدیریت مصرف و هزینه ها در راستای سیاست های ابلاغی (اقتصاد مقاومتی) و استفاده از برون سپاری خدمات منطبق بر حرف و صلاح بیمارستان

9.توجه به نیازها و انتظارات کلیه طرف های ذینفع و جایگاه آنان همراه با مشارکت ایشان

10.متابعت از استانداردها،قوانین،مقررات و سایر الزامات مرتبط با خدمات و فعالیت های درمانی بیمارستان و اجرای برنامه های تحول نظام سلامت

واحد بهبود کیفیت بیمارستان بسکی

رسالت بیمارستان

بیمارستان دکتر بسکی به عنوان عضو موثر بخش خصوصی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان،با بهره مندی از پزشکان متخصص و کارکنان مجرب و تجهیزات مدرن، تحقق و دستیابی به اهداف زیر را وظیفه خود میداند:

  • بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات در راستای افزایش ایمنی بیماران
  • آموزش مداوم مهارت آموزی پرسنل و بیماران
  • بیمار محوری و جلب رضایتمندی مراجعین و کارکنان
  • حرکت در جهت پیاده سازی اصول مدیریت سبز

دورنما

ما بر آنیم که با تمرکز بر کیفیت و ایمنی بیمار:

  1. به عنوان برترین بیمارستان خصوصی استان گلستان شناخته شویم.
  2. پیشتاز استفاده از فناوری های نوین خدمات درمانی و آموزشی باشیم.
  3. به عنوان الگوی سایر مراکز به عنوان بیمارستان سبز فعالیت نماییم.

مدیریت بیمارستان و زایشگاه دکتر بسکی