بیانیه های بیمارستان

سیاست های کلان بیمارستان دکتر بسکی

1.تعالی کیفیت خدمات و حفظ ایمنی

2.احترام به حقوق گیرندگان خدمت

3.تلاش در جهت سلامت مادران باردار و افزایش زایمان طبیعی

4.بهبود فرایند های آموزشی

5.بهسازی فضاهای فیزیکی بیمارستان

6.تلاش در راستای حفظ محیط زیست و دفع مناسب پسماندهای بیمارستانی

7.کاهش هزینه ها

8.تلاش در راستای ارتقای سلامت

 

واحد بهبود کیفیت بیمارستان بسکی

رسالت بیمارستان

بیمارستان دکتر بسکی به عنوان عضو موثر بخش خصوصی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان،با بهره مندی از پزشکان متخصص و کارکنان مجرب و تجهیزات مدرن، تحقق و دستیابی به اهداف زیر را وظیفه خود میداند:

  • بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات در راستای افزایش ایمنی بیماران
  • آموزش مداوم مهارت آموزی پرسنل و بیماران
  • بیمار محوری و جلب رضایتمندی مراجعین و کارکنان
  • حرکت در جهت پیاده سازی اصول مدیریت سبز

دورنما

ما بر آنیم که با تمرکز بر کیفیت و ایمنی بیمار:

  1. به عنوان برترین بیمارستان خصوصی استان گلستان شناخته شویم.
  2. پیشتاز استفاده از فناوری های نوین خدمات درمانی و آموزشی باشیم.
  3. به عنوان الگوی سایر مراکز به عنوان بیمارستان سبز فعالیت نماییم.

مدیریت بیمارستان و زایشگاه دکتر بسکی