در راستای ترويج زايمان طبيعی بيمارستان دكتر بسكی ، همگام با رسالت خود كه حركت در جهت پياده سازي اصول مديريت سبزاست با اهدای گلدان های گل به ماماهای مراكز بهداشتی درمانی در سطح و روستا مراجعه و خواهان همكاری ماماهای سطح شهر در راستاي ترويج زايمان طبيعی شدند.