تغییرشیوه زندگی

خوش بینی و بد بینی
ویژگی افراد بدبین این است که معتقدند رخدادهای ناگوار مدت ها دوام می یابند، بر همه کارهای آنان سایه می اندازند و تقصیر خود آنها هستند.
اما افراد خوشبین در برابر همان ناکامی ها و سختی ها ، باورهای دیگری دارند، شکست و ناکامی را مانعی گذرا می بینند که دنباله ای ندارد، علل آن را تنها به همان مورد خاص محدود می دانند. آنها تقصیر شکست را بر گردن خود نمی اندازند بلکه معتقدند که شرایط ، بداقبالی و افراد دیگر مسبب آن هستند.
چنین افرادی آرامش خود را بر اثر شکست خوردن از دست نمی دهند و هنگام مواجهه با موقعیتی نامطلوب ، آن را چالش تلقی می کنند و تلاش بیشتری از خود نشان می دهند .
این دو نوع عادت فکری درباره علل رخدادها پیامدهایی در پی دارد.
واقعیت این است که تحقیقات بسیاری نشان می دهد که افراد بدبین به آسانی تسلیم می شوند و به دفعات بیشتری افسرده می شوند . به علاوه طبق یافته این تحقیقات ، افراد خوشبین در مدرسه ، دانشگاه و محل کار و میدان های ورزشی عملکرد به مراتب بهتری دارند . وضعیت جسمانی آنان بسیار خوب است ، فرایند پیری را به سلامت طی می کنند ، در مقایسه با اکثر مردم به بیماریهای کمتری دچار می شوند و شوهد حاکی از آن است که حتی طول عمر این افراد طولانی تر است.
اگر نتایج بررسی ها نسان می دهد که فردی بدبین هستید ، قضیه ختم نمی شود ، خوشبختانه بر خلاف بیشتر خصوصیات فردی ، بدبینی ثابت و غیرقابل تغییر نیست .
با آموختن مجموعه ای از مهارت ها و به کارگیری آنها می توان از شر بدبینی خلاص شد و به انتخاب خود از خوش بینی بهره گرفت .