۵ شهریور مصادف با زادروز محمد زکریای رازی شیمی دان و دانشمند بزرگ ایران است. این روز به عنوان روز داروسازی نامگذاری شده است.
به گزارش روابط عمومی بيمارستان دكتر بسكي به همین مناسبت از زحمات خانم دکتر نفيسه طبري مسئول فني داروخانه بيمارستان تقدير به عمل آمد.