تیم مدیران اجرائی


دکتر علی فرشباف
دکتر علی فرشباف
مدیران اجرایی
خانم گلناز محمدی
خانم گلناز محمدی
(مسئول بهبود کیفیت)
مهندس مینا سلمانی
مهندس مینا سلمانی
(مسئول فناوری اطلاعات)
خانم مهری مزینانی
خانم مهری مزینانی
(مسئول امور اداری)
آقای توی مراد آق ارکاکلی
آقای توی مراد آق ارکاکلی
(مسئول امور مالی)
خانم مژگان منجزی
خانم مژگان منجزی
(مدیر خدمات پرستاری)
مهندس خلیل فرشباف
مهندس خلیل فرشباف
(مدیر اجرایی و عمرانی بیمارستان)
دکتر بی بی سلیمه مجرد
دکتر بی بی سلیمه مجرد
(مسئول فنی بیمارستان)
دکتر جواد صبائی
دکتر جواد صبائی
(جانشین ریاست بیمارستان)
خانم بهناز بسکی
خانم بهناز بسکی
(مدیریت بیمارستان)