تیم مدیران اجرائی


آقای محمد کوهی
آقای محمد کوهی
(مدیر خدمات پرستاری)
دکتر علی فرشباف
دکتر علی فرشباف
مدیران اجرایی
خانم گلناز محمدی
خانم گلناز محمدی
(مسئول بهبود کیفیت)
دکتر توی مراد آق ارکاکلی
دکتر توی مراد آق ارکاکلی
(مسئول امور مالی)
مهندس خلیل فرشباف
مهندس خلیل فرشباف
(مدیر اجرایی و عمرانی بیمارستان)
خانم بهناز بسکی
خانم بهناز بسکی
(مدیریت بیمارستان)
دکتر حسن طباطبایی
دکتر حسن طباطبایی
(ریاست بیمارستان) (مسئول فنی بیمارستان) - متخصص قلب وعروق - بورد تخصصی ناسیونال