تیم مدیران اجرائی


دکتر الهه قراری
دکتر الهه قراری
پزشک عمومی
دکتر علی فرشباف
دکتر علی فرشباف
مدیران اجرایی
خانم گلناز محمدی
خانم گلناز محمدی
(مسئول بهبود کیفیت)
خانم مهری مزینانی
خانم مهری مزینانی
(مسئول امور اداری)
آقای توی مراد آق ارکاکلی
آقای توی مراد آق ارکاکلی
(مسئول امور مالی)
خانم مژگان منجزی
خانم مژگان منجزی
(مدیر خدمات پرستاری)
مهندس خلیل فرشباف
مهندس خلیل فرشباف
(مدیر اجرایی و عمرانی بیمارستان)
خانم بهناز بسکی
خانم بهناز بسکی
(مدیریت بیمارستان)
دکتر حسن طباطبایی
دکتر حسن طباطبایی
(ریاست بیمارستان) - متخصص قلب وعروق - بورد تخصصی ناسیونال