روز يكشنبه مورخ ١٥ تيرماه ١٣٩٩ جراحی پيوند قرنيه با هدف درمان بيمار براي بهبود عملكرد قرنيه و بهبود بينايی توسط جناب آقای دكتر مسعود جهانی ( متخصص چشم و فوق تخصص قرنيه) در بيمارستان دكتر بسكی با موفقيت انجام پذيرفت.
قرنيه اهدايی توسط بانك چشم مورد معاينه و آزمايش قرار گرفته و از سلامت آن آگاهی كامل پيدا ميشود.