جلسه آموزشی اتوماسیون اداري با حضور پرسنل و كارشناس IT در سالن كنفرانس بيمارستان دكتر بسكي برگزار گرديددر اين جلسه نحوه کار با نرم افزار اتوماسیون اداری به صورت عملی به رابطین و کاربران آی تی آموزش داده شد.