به گزارش روابط عمومی بیمارستان دكتر بسكي، روز سه شنبه 12 مهرماه 99 جلسه کمیته IPD با اعضا كميته بيمارستان تشکیل شد.
در ابتدای جلسه دبیر کمیته پیرو نتایج پیگیری مصوبات قبلی توضیحاتی را درخصوص تكميل پکیج لوازم شخصی بیمار ارائه کرد. همچنین در مورد شرایط تامین غذای بیمار بین الملل و همراه بیمار تصميماتي اتخاذ گرديد. در ادامه جلسه و به منظور تحقق الزامات آیین نامه فعالیت واحد بیماران بین الملل، اعضاء کمیته درخصوص برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی گردشگری سلامت و آموزش مسائل حقوقی برای اعضای تیم IPD و سایر کارکنان، نحوه محاسبه هزینه جهت تعرفه گذاری خدمات بیماران بین الملل مطابق با فرم ابلاغی معاونت درمان ، نحوه انجام رضایت سنجی از بیماران بين الملل و امکان بارگذاري در وبسايت ، ثبت پیام توسط بیماران بین الملل از طریق وب سایت بیمارستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جلسه کمیته IPD با اعضا كميته بيمارستان