بیمارستان ها، کلینیک ها و مراکز پزشکی بازیگران کلیدی صنعت سلامت هستند. مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی (HTDC) با همکاری انجمن های بین المللی بیمارستانی، رویدادی را با عنوان کنگره و نمایشگاه بین المللی بیمارستان های خصوصی (IPH 2022) از تاریخ ۴ تا ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ در شهر تهران برگزار نمودند .این کنگره به معرفی ظرفیت ها و ایجاد هم افزایی بین المللی می پردازد و با هدف تبادل تجربیات و آشنایی با آخرین راهکارها و فناوری ها و همچنین توسعه همکاری های بین المللی برگزار می گردد.