قابل توجه سازمان های بهداشتی و درمانی بدین وسیله به اطلاع می رساند سرکار خانم بهناز بسکی به عنوان سخنگو و مسئول اطلاع رسانی جهت ارتباط با رسانه ها و مقامات محلی در زمان های بحران تعیین شده است. ( در نبود ایشان سرکار خانم مژگان منجزی بحضور معرفی میگردد )