خط مشی های بیمارستان به عنوان بیمارستان عضو HPH

خط مشی های بیمارستان دکتربسکی در راستای پیاده سازی رسالت خود در زمینه ارتقاءسلامت:

اطلاع رسانی در مورد عوامل تهدیدکننده سلامت کارکنان
تاثیر پایدار بر رفتار بیماران و وابستگانشان
ایجاد محیطی مناسب در جهت ارتقای سلامت جامعه