داروخانه

 

 

شرح وظایف مسئول فنی داروخانه

تعریف:

این رشته در بر گیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای تخصصی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه های وظایف حرفه ای خدمات داروئی مانند نگهداری مواد داروئی ، بیولوژیکی ، سرم ، واکسن و تهیه گزارشات مربوط ، نظارت برای تحویل ، بازرسی از واحد داروئی و بهداشتی و بررسی امور مربوطه می باشدو یا سرپرستی و طرح ریزی و هماهنگی فعالیتهای مذکور را بعهده دارند .مسئول داروخانه بیمارستان

تعریف :

این رشته در برگیرنده مشاغلی است که متصدیان آنها تحت نظارت معاونت اداری و پشتیبانی ، عهده دار انجام کارهای اجرایی و برنامه ریزی در زمینه ارائه خدمات داروئی و اعم از بستری و سرپایی می باشند . مسئولیت انتخاب کمی و کیفی فرآورده های داروئی ، بیولوژیکی ، سرم ، واکسن و تجهیزات مصرفی پزشکی موردنیاز واحدهای درمانی بیمارستان که پس از هماهنگی با مسئولین بخشها و واحدهای مرتبط با درمان و شناسایی شده اند.
تهیه گزارشات مربوطه ، انجام امور تحویل و تحولات دارویی ( جابه جایی ها ، خرید ، فروش ، تعویض و . . . )
کنترل دقیق موجودی عددی داروخانه متناسب با نیاز و تاریخ انقضای داروها و تجهیزات مصرفی پزشکی
برقراری ارتباط با شرکت های دارویی و سایر مراکز توزیع دارو و تجهزات مصرفی پزشکی بعهده ایشان می باشد .

نمونه وظایف و مسئولیت ها مدیر مسئول داروخانه

کنترل ورود و خروج دارو از داروخانه بیمارستان
کنترل و نظارت دقیق بر انجام امور پرسنلی پرسنل داروخانه بیمارستان
تحویل گرفتن داروهای وارده به داروخانه توسط شرکت ها از نظر کیفی و کمی ، تاریخ انقضاء ،. . . بر اساس لیست درخواست شده
تنظیم و آماده کردن صورتجلسات خرید
خرید داروهای مخدر و کنترل دقیق بر توزیع و تحویل آن به دفترپرستاری
تهیه و کنترل لیست نیازمندیهای داروخانه
تهیه داروهای مورد نیاز داروخانه پس از طی مراحل اداری و هماهنگی با
شرکتها وموسسات دارویی ، انجام هماهنگی برای ارسال دارو به داروخانه
بیمارستان
کنترل تاریخ انقضاء داروها
چیدن داروهای وارده به داروخانه در قفسه ها
شرح وظایف پرسنل
ثبت و تایید نسخ های بخش ها از طریق اطلاعات ثبت شده در کامپیوتر
چیدن داروهای در سبدهای مربوطه
کمک به چیدن داروهای وارده به دارو خانه ( خریداری شده ) در قفسه مربوطه
چک تاریخ انقضاء داروها و کمک به مدیر مسئول داروخانه
اپــراتـــور
وارد کردن اطلاعات به کامپیوتر و جمع بندی ماهیانه اطلاعات
تهیه پرینت نسخه های بیماران بستری در بخش
ثبت درخواست ها و نسخ اتاق عمل در کامپیوتر و تهیه و پرینت آنها
چک کردن برگه های مخدر و جدا کردن برگه های اصلی و فرعی و تحویل مخدر
وارد کردن اطلاعات برگه های درخواست سرپائی و کم کردن آن از موجودی داروخانه
آماده کردن صورتحساب بیماران بستری در بیمارستان جهت ترخیص