دیابت

کوتاه ولی نجات دهنده -دیابت

ديابت بيماري قابل پيشگيري است
كنترل وزن و جلوگيري از چاقي ، ورزش منظم ، تغذيه مناسب و عدم مصرف بي رويه چربيها از بروز ديابت پيشگيري مي كند
ديابت بيماري قابل پيشگيري است
كنترل وزن و جلوگيري از چاقي ، ورزش منظم ، تغذيه مناسب و عدم مصرف بي رويه چربيها از بروز ديابت پيشگيري مي كند
از فشارهاي رواني دوري كنيد و در شرايط استرس زا (پرتنش) آرامش خود را حفظ كنيد
پرخوري ، تشنگي و پرنوشي ، ادرار زياد و تاري ديد و خارش پوست از علائم ديابت است
ديابت زمينه ساز بيماريهاي قلبي عروقي، چشمي، كليوي، عصبي و حتي سياه شدن پا تا مرحله لزوم قطع آن است