رادیولوژی

رادیولوژیواحد رادیولوژی

 

برخورداری از خدمات بهداشتی ودرمانی از حقوق مهم فردی واجتماعی است چرا که جسم وروان افراد یکی از زیر بناهای مهم پیشرفت جامعه را تشکیل می دهد این نوجه وتاکید بر ضرورت تامین سلامت جسم وروان نه تنها ابزاری برای تکامل انسان است بلکه از دیدگاه اقتصادی نیز اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد.

بیمارستان ها به عنوان یکی از پیچیده ترین مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت از اهمیت وحساسیت خاصی برخوردار است بیماران وهمراهان در شرایط اضطراری ونگران کننده به این مراکز مراجعه نموده وانتظار آن دارند که شاهد برخوردی مسئولانه وحاکی از احترام .همدردی بوده وخدمات کیفی،ایمن .اثر بخش را با پرداخت هزینه ای منطقی دریافت نمایند از سوی دیگر تامین رضایت شغلی و رعایت شان ومنزلت کارکنان نیز از ضروریت و الویت خاصی برخوردار است هم چنین این مراکز محل ارائه خدمات متنوعی هستند اطمینان از ارایه خدمات کیفی ایمن واثر بخش در مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت هدفی است که دستیابی به آن مستلزم مطالعه وبرنامه ریزی تلاش پیگیر و گسترده است.

 

وضعیت موجود واحد رادیولوژی:

 

این مرکز مجهز به دستگاه دیجیتال DR رادیولوژی (FUJI FILM) و چاپ کلیشه گرافی ها میباشد

رادیولوژی در طبقه همکف در سمت راست ورودی بخش جراحی وروبروی پله های ورودی بخش جراحی عمومی قرار گرفته است افرادی که انجام وظیفه می کنند یک رادیولوژیست یک مسئول بخش ودو کاردان انجام وظیفه می کنند.