واحد ارتقاء سلامت بیمارستان در سه حیطه بیماران، کارکنان و جامعه با موضوعات تعیین شده بر اساس اولویت‌های نیازهای بهداشتی و درمانی منطقه آماده خدمت رسانی و آموزش به بیماران و همراهان بیمار میباشد.

ارتقاء سلامت

ارتقاء سلامت 2