سالی سرشـار از آرامش و سلامتــی برایتان آرزومنــدیم.

سال نو بیمارستان بسکی

سال نو بیمارستان بسکی