سرطان پستان

کوتاه ولی نجات دهنده – سرطان پستان

آیا می دانید سرطان پستان کشنده ترین سرطان در زنان است؟
تشخیص زودرس سرطان پستان سبب درمان بهتر و طول عمر بیشتر میشود
در صورت کشف سرطان پستان در مراحل ابتدائی امکان معالجه آن بیش از 95%می باشد
آیا می دانید تمام زنان بعد از 40سالگی باید هر یک تا دو سال ماموگرافی انجام دهند؟
تشخیص زودرس بیماری در مراکز بهداشتی درمانی و کلینیک های پیشگیری امکان پذیر است.