سیاست بیمارستان به عنوان بیمارستان عضو HPH

بیمارستان دکتربسکی بر آن است در راستای بالابردن دانش مردم در زمینه سلامتی در3حیطه کارکنان،بیماران وجامعه راهکارهایی جهت تغییر نگرش درمان-محوربه نگرش سلامت-محور پیاده سازی و جهت نهادینه کردن مفهوم پیشگیری وارتقاء سلامت تلاش کند.