در راستاي ارتقا سطح سلامت مادران باردار ، كلاس آموزشی با عنوان
غربالگری سندرم هاي ژنتيكی در دوران بارداري در تاريخ ٩٩/٤/٢٦ ،با سخنراني جناب آقای دكتر عبدالعظيم سارلي(دكتري ژنتيک پزشكی)در سالن كنفرانس بيمارستان دكتر بسكی برگزار گرديد.

غربالگری سندرم های ژنتيكی
در اين كلاس آموزشي به مباحث
– آزمايش های غربالگری
– روش های غربالگری
– مزايا و معايب
– بيشترين ناهنجاريهاي ژنتيك و بهترين زمان انجام غربالگري ها پرداخته شد
كه مورد توجه گروه هدف قرار گرفت

غربالگری سندرم های ژنتيكی

غربالگری سندرم های ژنتيكی