مسئولین فنی بیمارستان

دکتر عارف قره باش
دکتر عارف قره باش
دکتر داروساز
عبدالعظیم سارلی
عبدالعظیم سارلی
دکترای ژنتیک پزشکی
دکتر اردشیر مقدسی
دکتر اردشیر مقدسی
(مسئول فنی آزمایشگاه و پاتولوژی)
دکتر زهرا نوروزی
دکتر زهرا نوروزی
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، MRI، CT بورد تخصصی
دکتر حسن طباطبایی
دکتر حسن طباطبایی
(ریاست بیمارستان) (مسئول فنی بیمارستان) - متخصص قلب وعروق - بورد تخصصی ناسیونال