مسئولین فنی بیمارستان


دکتر الهه قراری
دکتر الهه قراری
مسئول فنی بیمارستان
دکتر سامیه شریفی زاده
دکتر سامیه شریفی زاده
(مسئول فنی داروخانه)
دکتر اردشیر مقدسی
دکتر اردشیر مقدسی
(مسئول فنی آزمایشگاه و پاتولوژی)