مسئولین فنی بیمارستان

عبدالعظیم سارلی
عبدالعظیم سارلی
متخصص ژنتیک پزشکی
دکتر الهه قراری
دکتر الهه قراری
مسئول فنی بیمارستان
دکتر سامیه شریفی زاده
دکتر سامیه شریفی زاده
(مسئول فنی داروخانه)
دکتر اردشیر مقدسی
دکتر اردشیر مقدسی
(مسئول فنی آزمایشگاه و پاتولوژی)
دکتر زهرا نوروزی
دکتر زهرا نوروزی
دکترای پزشکی_دانشنامه تخصصی تصویربرداری (رادیولوژی)