مسئولین فنی بیمارستان


دکتر لاله کلوی
دکتر لاله کلوی
(مسئول فنی داروخانه)
دکتر بی بی سلیمه مجرد
دکتر بی بی سلیمه مجرد
(مسئول فنی بیمارستان )
دکتر اردشیر مقدسی
دکتر اردشیر مقدسی
(مسئول فنی آزمایشگاه و پاتولوژی)