مسئولین فنی بیمارستان

عبدالعظیم سارلی
عبدالعظیم سارلی
دکترای ژنتیک پزشکی
دکتر الهه قراری
دکتر الهه قراری
پزشک عمومی
دکتر سامیه شریفی زاده
دکتر سامیه شریفی زاده
دکترای داروسازی
دکتر اردشیر مقدسی
دکتر اردشیر مقدسی
(مسئول فنی آزمایشگاه و پاتولوژی)
دکتر زهرا نوروزی
دکتر زهرا نوروزی
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، MRI، CT بورد تخصصی