مشخصات واحد

واحد ارتقاء سلامت بیمارستان دکتر بسکی در آبان ماه 1398 در سه حیطه بیماران کارکنان وجامعه فعالیت خود را آغاز کرده است.

مسئول واحد : آزاده میرعرب

مکان:ساختمان اصلی انتهای سالن  جنب واحد پذیرش

ساعات کاری:روزهای شنبه  دوشنبه  چهارشنبه از ساعت 8تا 14