نقش تغذیه در پیشگیری از پوکی استخوان

هرلیوان شیرحدود300 میلیگرم کلسیم دارد واگریک فرد بزرگسال درروز2 تا 3لیوان شیر دریافت کند ،نیازکلسیم وی تامین خواهد شد
نیازافراد نوجوان وجوان درروز3 تا 4 لیوان شیراست. کشک،پنیروماست ودوغ ازمنابع خوب کلسیم میباشند.
درموارد دریافت ناکافی کلسیم،برداشت کلسیم از استخوان صورت میگیرد تا سطح کلسیم خون ثابت بماند
در میان سبزیجات برگهاي تربچه،جعفري،کلم پیچ،گلکلم منابع خوب تامین کلسیم هستندوکلسیم موجود درآنها قابل جذب است
انواع مغزها مانند بادام،فندق وکنجد نیز حاوی کلسیم هستند