واحد تغذیه

واحد تغذیه و رژیم درمانی

واحد تغذیه بیمارستان واحدی فنی و اجرایی، زیر نظر مدیر بیمارستان بوده و در هماهنگی با بخش های مرتبط شامل پرستاری، خدمات غذایی، اعتباربخشی و … ارائه خدمت می کند .
واحد تغذیه در دو حوزه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و مدیریت خدمات غذایی فعالیت می کند و با هماهنگی سایر اعضا تیم درمان ، از طریق ارزیابی تغذیه ای بیماران ، ارائه مشاوره تغذیه فردی و ارائه خدمات غذایی مناسب جهت تأمین ، حفظ و ارتقا سلامت بیماران خدمت می نماید . در این واحد ، خدمات غذایی بیمارستان و مراقبت های تغذیه ای بیماران به شکل برنامه ریزی شده ، ساماندهی می شود . عملکرد و فعالیت این واحد همچنین تأثیر بسیار زیادی بر میزان رضایتمندی بیماران دارد .

مدیریت خدمات غذایی

مدیریت خدمات غذایی شامل مجموعه ای از اعضا ( صاحبان فرآیندهای خدمات غذا )، اقدامات و مقررات ( بر اساس شرح وظایف معین ) با هدف تأمین غذا ، تغذیه مصنوعی و میان وعده جهت بیماران ، کارکنان بیمارستان و همراهان بیمار می باشد . محصول آماده شده در این مدیریت در بالین بیمار ، غذاخوری بیمارستان و بوفه فروش میان وعده و غذای سرد در بیمارستان ارائه می شود.
موضوع با اهمیت در مدیریت خدمات غذایی بیمارستان ، هماهنگی های بین واحد خدمات غذایی و تیم درمان است. مدیران خدمات غذایی باید پاسخگوی انتقال غذا به بخش ، به عنوان یک نقطه بحرانی باشند . از عمده ترین وظایف کارشناس تغذیه در جایگاه مدیریت خدمات غذایی بیمارستان بر اساس شرح خدمات مندرج در ائین نامه تأسیس بیمارستان ها ، نظارت بر همه فرآیندهای غذا از خرید تا مصرف است .
محدودیت بودجه ای نیز به ویژه در زمان هایی خاص که تأمین به موقع آن غیر قابل پیش بینی است بخش عمده ای از نگرانی های خدمات غذا را تشکیل می دهد که لازم است با مدیریت کارشناس تغذیه و همفکری سایر اعضا مدیریت خدمات غذایی ، برنامه ریزی مناسب جهت تهیه غذا با کیفیت مناسب و منطبق با محدودیت های بودجه صورت گیرد.

شرح خدمات کارکنان مدیریت خدمات غذایی

کلیه کارکنان ” مدیریت خدمات غذایی ” بجز کادر خدماتی ساده موظف به گذراندن دوره و ارائه گواهی آموزش بهداشت عمومی و سابقه کار مورد تأئید مراجع ذیصلاح می باشند . به طور کلی انتظار می رود فعالیت های زیر توسط کارکنان مدیریت خدمات غذایی صورت گیرد :

انتخاب ، خرید و انتقال مواد اولیه
انبارداری و نگهداری مواد غذایی
تهیه لیست غذایی بر اساس راهنمایی های کارشناس تغذیه مربوطه بر مبنای سن ، فرهنگ ، مذهب ، و شرایط پزشکی بیماران
آماده سازی و طبخ غذا بر اساس استانداردهای تعیین شده
انتقال غذا به بخش ها و سلف سرویس و برگرداندن ظروف و پسماند غذا
ارائه غذا به بیماران در بخش
ثبت و سازمان دهی اولیه آمار روزانه و ماهانه غذای معمولی و رژیمی و …
تأمین میان وعده ها حداقل برای گروههای آسیب پذیر
تأمین و نظارت بر بهداشت غذا در تمامی زمان ها و مکان های مرتبط
پایش باقی مانده مواد غذایی و ضایعات و کنترل هزینه ها
نظارت بر تامین مواد و تجهیزات در ارتباط با غذا و تغذیه
کنترل بودجه خدمات غذایی
ممیزی و ارتقا کیفی خدمات
لازم به ذکر است که کارشناس تغذیه باید تمامی کارکنان در زنجیره غذایی بیمارستان را در خصوص اهمیت تغذیه بیماران و استانداردهای خدمات غذایی تحت آموزش قرار دهد تا تامین سرویس غذایی بیماران با بهترین کیفیت ممکن از جهت تامین نیازهای تغذیه ای و بهداشت مواد غذایی صورت گیرد.

مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

یکی از عمده ترین وظایف کارشناس تغذیه مشاوره و رژیم درمانی به بیماران در بخش های بستری و مراجعه کنندگان به کلینیک بیمارستان می باشد. با توجه به در خواست پزشک معالج مبنی بر ضرورت انجام مشاوره تغذیه جهت بیماران ،پس از اطلاع رسانی به کارشناس و بررسی وضعیت بیمار ،طراحی و برنامه ریزی و مداخله تغذیه ای صورت می گیرد .

شرح رئوس فعالیت های حوزه مشاوره و رژیم درمانی

هماهنگی و برگزاری جلسات مشورتی دوره ای با تیم درمان
برنامه ریزی و آموزش تغذیه به کارکنان و بیماران بخش ها
ارائه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در پاسخ به درخواست های مشاوره موردی
ارائه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در قالب تکمیل فرم های ارزیابی اولیه و تکمیلی تخصصی تغذیه ای
هماهنگی و پایش برنامه های آموزشی و سنجش اثر بخشی آنها در کلیه کارکنان
سیاستگذاری تغذیه ای بیمارستان در پاسخ به مشکلات داخلی و خارجی از طریق تحقیق و ممیزی
هماهنگی و پایش اجرای استانداردها برای غربالگری ،پایش و ارزشیابی ، ملاحظات غذا و حمایت های تغذیه ای
هماهنگی برای انتقال کلیه حمایت های غذایی و تغذیه ای در همه واحدهای تخصصی و عمومی
همکاری نزدیک با واحدهای تخصصی و در صورت لزوم تشویق ، حمایت و توسعه نیازهای ویژه برای انتقال مراقبت های تغذیه ای به آنها
تلاش جهت تشکیل تیم حمایت تغذیه ای چند تخصصی ( تغذیه انترال و پارنترال ) که شامل حداقل یک مشاوره تغذیه آموزش دیده باشد
در نهایت مشکلات مطرح در حوزه تغذیه با ارائه راهکارها به سیستم مدیریت و پیگیری آن قابل اصلاح می باشد و مجموعه باید با رعایت اصول استاندارد و بکارگیری مهارت و تجربیات ارزشمند در ارتقا کیفی خدمات تلاش کنند.