کارگاه آموزشی احیای قلبی و ریوی پایه و پیشرفته ویژه پرسنل این مرکز در تاریخ 23 آذر ماه توسط جناب آقای سعید رزاقی( کارشناس پرستاری)در سالن کنفرانس شکیل گردید .در این کارگاه در مورد روش های نوین احیا و تازه های CPR صحبت شد.