کلاس آموزشی دیابت و ویزیت سرکار خانم دکتر اله نظر در کلینیک چکاپ بیمارستان دکتر بسکی در راستای اهداف واحد ارتقا سلامت
این کلاس با حضور تعدادی از بیماران دیابتی تشکیل شد دراین آموزش گروهی که با همکاری مسئول کلینیک ارتقا سلامت بیمارستان دکتر بسکی صورت گرفت.

کلاس آموزشی دیابت