کلینیک مراقبت های پرستاری در منزل

کلینیک مراقبت های پرستاری با مسءولیت خانم طاهره قائمی در 24 ساعت شبانه روز در تمامی حیطه های پرستاری آماده خدمات رسانی به عموم بیماران و مراجعه کنندگان میباشد .

کلینیک مراقبت های پرستاری در منزل