کلینیک چکاپ

کلینیک چکاپ روزهای  دوشنبه هر هفته با  حضور دکتر ملیحه اله نظری آماده فعالیت و خدمات رسانی در جهت پیشگیری وارتقاء سلامت  جامعه آماده خدمات رسانی میباشد.
خدمات کلینیک  با شرح ذیل با تخفیف 20-15درصد آماده خدمات رسانی میباشند:
ویزیت پزشک عمومی
آزمایشات
نوارقلب
اکو
تست ورزش
آندوسکوپی
کولونسکوپی
اسپیرومتری
کولون هیدروتراپی
و…