به مناسبت روز حسابدار با حضور مدیران اجرایی بیمارستان دکتر بسکی مورخ 15 آذر ماه از کارکنان امور مالی قدردانی شد.
به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر بسکی، به مناسبت روز حسابدار، مدیران اجرایی بیمارستان به همراه برخی از مسئولان واحدهای مختلف با حضور در واحد حسابداری، این روز را به همکاران شاغل در واحد حسابداری بیمارستان تبریک گفتند و برای آنها آرزوی موفقیت کردند.