ژنتیک مولکولی

 

ژنتیک مولکولی چیست ؟

ژنتیک مولکولی شاخه‌ای از زیست‌شناسی و ژنتیک است که به بررسی ساختار و کارکرد ژن‌ها در سطح مولکولی می‌پردازد. ژنتیک مولکولی با بکار گرفتن روش‌های ژنتیکی و زیست‌شناسی ملکولی سعی دارد تا عملکرد و فعل و انفعالات بین ژن ها را شناسایی کند. این شاخه زیست‌شناسی، علاوه بر بررسی چگونگی جابجایی ژن‌ها از نسلی به نسل دیگر، به فهم بهتر زیست‌شناسی رشد و جهش ژنتیکی که می‌توانند منجر به انواع خاصی از بیماریها شوند کمک می‌کند. از طریق بکارگرفتن روش‌های ژنتیکی و زیست‌شناسی ملکولی، ژنتیک ملکولی سعی دارد به علل مربوط به حمل و انتقال خصوصیت های خاص بین گونه‌های مختلف جانداران و همچنین دلایل و نحوه جهش های ژنتیکی پی ببرد.

کاربرد های ژنتیک مولکولی :

1- تشخیص بیماری های تک‌ژنی با توالی یابی Sanger

2-  تشخیص چندژنی یا پنل‌های ژنی Targeted NGS

3- تشخیص با توالی‌یابی اگزوم برای بیماری‌های کم‌توانی ذهنی، ناشنوایی، عصبی- عضلانی، سرطان‌ها، بیماری‌های متابولیک و هماتولوژیک

4-  تعیین جهش تست ناقلی  (Carrier testing)

5-  تشخیص ژنتیک پیش از لانه‌گزینی Preimplantation genetic diagnosis (PGD)

6-  خدمات تست غیرتهاجمی پیش از تولد Noninvasive Prenatal Testing (NIPT)

7-  خدمات تشخیص سرطان‌ها برای پیش آگهی انتخاب نحوه درمان فارماکوژنتیک

8-  بررسی‌های کمی و کیفی سرطان‌های خونی با استفاده از تست‌های مولکولی

9-  روش سریع تشخیص برای ناهنجاری های کروموزومی با استفاده از تست مولکولی  QF PCR