روز جهانی ماما

 

ماماها، در دوران بارداری، زايمان و پس از زايمان نقش حياتی و غير قابل توصيف برای زنان ايفا می كنند، لذا 5 ماه می به تجليل از متخصصان مامايی و مهارت های كاری آنها اختصاص يافته است. همزمان با روز جهانی ماما در كشور مراسم گراميداشت روز جهاني ماما در زايشگاه دكتر بسكی با حضور مديران اجرايی بيمارستان دكتر بسكي برگزار گرديد و از ماماها با اهدا کارت هديه تقدير بعمل آمد همچنين سركار خانم سولماز نيازی بعنوان مامای نمونه استانی و سركار خانم مريم اسعدی بعنوان مامای نمونه شهرستان انتخاب و معرفی شدند.