شیر مادر بهترین شیری است که کودک میتواند داشته باشد. شیردهی یک حق طبیعی نوزاد است که فواید زیاد برای او بهمراه دارد فرزند خود را از این حق طبیعی  محروم نکنید.

هدف از برگزاری هفته جهانی تغذیه با شیر مادر بالا بردن آگاهی همگانی درباره اهمیت تغذیه با شیر مادر و تشویق مادران به شیردهی برای بهبود سطح سلامت کودکان در سراسر جهان است.

بیمارستان دکتر بسکی هم همگام با سایر مراکز دوستدار کودک در تاریخ 1400/05/13 اقدام به برگزاری جشنواره شیرمادر با حمایت مدیران و مسئولین  و حضور همکاران محترم معاونت درمان و با دعوت از زنان باردار و مادران شیرده نمود.

در این جشنواره با حضور در زایشگاه و بخش پست پارتوم در زمینه ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر و با ارائه پمفلتهای آموزشی در این زمینه به راهنمائی و پاسخگوئی به مراجعین پرداخته شد. همچنین از افراد برتر در زمینه ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر، آموزش و مشاوره شیردهی تجلیل و تقدیر بعمل آمد.